| Bron : Fiscoloog

RENOVEREN AAN 6 %: MELDING OP FACTUUR VERVANGT BTW-ATTEST

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6 %, op voorwaarde dat de woning hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning dient.

HUIDIGE REGEL
Momenteel wordt er een ‘duidelijk en nauwkeurig attest’ (BTW-attest) als bevestiging hiervan opgemaakt en ingevuld/ondertekend door de klant, aangezien het voor de aannemer niet altijd mogelijk is om deze zaken te weten. Echter brengt dit veel administratieve zorgen met zich mee, zoals de opmaak van dit attest (gezien er geen gestandaardiseerd attest is) en de bewaring ervan. Papieren geraken verloren of worden niet correct bezorgd, waardoor de aannemer risico loopt dat hij moet opdraaien voor de bijbetaling van de BTW alsook een boete en nalatigheidsinteresten, indien hij de gevraagde attesten niet kan voorleggen.

NIEUWE REGEL
Om dit te voorkomen en de administratie te vereenvoudigen, gaat er een nieuwe regel in vanaf 1 januari 2022. Het attest wordt vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf, die als volgt luidt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, “behoudens samenspanning tussen de partijen”.

De termijn van één maand geeft de afnemer de nodige tijd om het feit te betwisten, waardoor hij niet aansprakelijk gesteld zal worden voor de verkeerde toepassing van het verlaagde tarief. Hierbij wordt gekeken naar de datum van verzending van de betwisting. Het is dus aangeraden dat de afnemer zorgt dat de datum met zekerheid kan worden aangetoond (bv. d.m.v. aangetekende zending). De aannemer dient bij een schriftelijke betwisting van zijn afnemer, een corrigerende factuur op te maken met toepassing van het normale BTW-tarief van 21 %.

BEREKENING TERMIJN 10 JAAR
Het startpunt is de eerste ingebruikneming in de loop van een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen.

INWERKTREDING
De nieuwe maatregel gaat in op 1 januari 2022, maar omwille van de overgangsregeling is het attest nog geldig tot 30 juni 2022. Op die manier is er voldoende tijd om de facturatie aan te passen conform de boekhoudverplichtingen.

UITZONDERING
Tariefverlaging geldt ook bij werk in onroerende staat (inclusief nieuwbouw) aan woningen voor gehandicapten en bij leveringen van woningen voor gehandicapten, mits het werk of de levering verstrekt wordt aan gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, openbare instellingen en erkende VZW’s. Hetzelfde geldt bij werk in onroerende staat aan, of levering van woningcomplexen aan erkende instellingen voor gehandicapten.

Door Fiscoloog op 01/12/2021

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

    Design & Development | Roger That